Obchodní podmínky – OSSEGG Praha

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti OSSEGG Pivovary s.r.o.

 

1) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A DEFINICE

Tyto všeobecné obchodní podmínky dle ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, vzniklé v souvislosti, nebo na základě kupní smlouvy pro prodej a koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „obchodní podmínky“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Prodávajícím je obchodní společnost OSSEGG Pivovary, s.r.o., IČ: 05034329, DIČ: CZ05034329,
se sídlem Litvínov, Tylova 2119, 436 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústní nad Labem, v oddílu C, vložce č. 37453 (dále jen „prodávající“).

Kupujícím je svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavře kupní smlouvu pro jiné než své soukromé, nepodnikatelské účely. Kupujícím – spotřebitelem je svéprávná fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím pro své soukromé, nepodnikatelské účely. (dále jen „kupující“).

Zbožím se rozumí zejména pivo značky OSSEGG, hotové pokrmy a ostatní produkty uvedené v nabídce internetového obchodu (dále jen „zboží“). Poskytování hotových pokrmů je upraveno v samostatném čl. těchto VOP. Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodě je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Souvisejícími službami se rozumí zejména služba dopravy zboží kupujícímu.

Internetových obchodem je webové rozhraní, umístěné na webové stránce dostupné na internetové adrese https://praha.ossegg.com/obchod/ (dále jen „internetový obchod“). Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, to se však netýká případných poplatků za dopravné a balné, jejichž výše se odvíjí od volby kupujícího. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace
o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze
v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

2) VZTAHY MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky prodávajícího. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se těmito obchodními podmínkami řídí a jsou pro obě strany závazné.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3) OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB, POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupující může provést objednávku zboží prostřednictvím objednávky v internetovém obchodě. Kupující může provést objednávku zboží a souvisejících služeb také prostřednictvím e-mailové komunikace s prodávajícím, zasláním objednávky na emailovou adresu prodávajícího.

Objednávka v internetovém obchodě https://praha.ossegg.com/obchod/ probíhá pomocí nákupního košíku. Objednávku je možné provést bez registrace vyplněním objednávkového formuláře nebo po zaregistrování prostřednictvím zákaznického účtu.

Podmínkou pro platnost elektronické objednávky kupujícího je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři a/nebo při registraci. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy.  Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající sdělí kupujícímu, že objednávku přijímá.  Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené prodávajícím, a to telefonicky na kontaktní telefonní číslo prodávajícího +420 725 428 300, nebo na kontaktní emailovou adresu prodávajícího obchod.praha@ossegg.com. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě
s Prodávajícím nebo v souladu s článkem 7 těchto obchodních podmínek. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého není možné odstoupit od smlouvy, má prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil.

Prodávající se zavazuje dodržet cenu platnou ke dni obdržení objednávky od kupujícího. V případě změny sortimentu ze strany výrobce má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. V takovém případě, pokud již kupující uhradil plnou nebo částečnou cenu zboží, je prodávající povinen cenu neuskutečněného plnění vrátit kupujícímu do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy obdržel informaci od výrobce týkající se dané dodávky na bankovní účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny, pokud kupující prodávajícímu nesdělí jiné číslo bankovního účtu pro účel vrácení peněz.

V případě, že výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou řadu produktů, je prodávající povinen projednat s kupujícím jeho objednávku a aktualizovat ji v souladu s nově vzniklými skutečnostmi. V takovém případě zašle prodávající kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku, s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu Prodávajícího.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládaných nákladů na dopravu), požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu a z něho provádět objednávání zboží a souvisejících služeb.

Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně
a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující
je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj zákaznický účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména
s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4) CENA ZBOŽÍ A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB, BALNÉ, POŠTOVNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 9313066001 / 5500 vedený
  u Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“),
 2. hotově při osobním převzetí zboží.

Platba zboží a souvisejících služeb je možná pouze v českých korunách (Kč).

Případné další platby kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny v internetovém obchodě, v objednávce a budou uvedeny v potvrzení objednávky. Pokyny pro bezhotovostní platbu budou kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
s balením a dodáním zboží ve výši dle platného ceníku prodávajícího dostupného na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Od hodnoty objednaného zboží ve výši nad 1.500,- Kč kupující neplatí poštovné ani balné (vyjma zvolí-li kupující způsob doručení prostřednictvím České pošty, s.p.).

Zvolí-li kupující bezhotovostní způsob úhrady zboží, je povinen zaplatit celou kupní cenu před odesláním zboží kupujícímu. Kupní cena je splatná do 3 dnů od potvrzení objednávky. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny má prodávající právo odstoupit od smlouvy. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Kupující je při realizaci bezhotovostní platby povinen jako variabilní symbol platby uvést číslo objednávky. Úhradou kupní ceny se rozumí připsání částky na bankovní účet prodávajícího.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží
v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení přijetí objednávky. Prodávající upozorní kupujícího, pokud cena uvedená u zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží v elektronické podobě na emailovou adresu kupujícího nebo současně se zbožím.

 

5) DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

Doručování zboží se provádí na doručovací adresu určenou kupujícím v objednávce.

Následující pracovní den po úhradě kupní ceny zboží je zpravidla dnem plánované expedice zboží kupujícímu a zásilka předána přepravci.  V případě, že objednané zboží nebude momentálně na skladě, bude prodávající kupujícího o této skutečnosti informovat v den plánované expedice. Doručování zboží probíhá prostřednictvím kurýrní služby, nebo vlastím rozvozem prodávajícího. (dále jen „přepravce“). Doručování zboží se řídí přepravními podmínkami přepravce. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

V případě, že kupující zboží nepřevezme a neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s doručováním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

V případě, že se zásilka vrátí prodávajícímu nevyzvednutá zpět, nezaniká kupujícímu povinnost uhradit zboží a náklady spojené s dopravou zboží a balným, případně s uskladněním zboží.

 

6) HOTOVÉ POKRMY

Hotové pokrmy jsou nabízeny v rámci polední nabídky prodávajícího. Hotové pokrmy v rámci polední nabídky je možné objednat nejpozději do 13:30 hodin příslušného dne, pro který polední nabídka platí.

Kupující si může hotové pokrmy vyzvednout osobně nebo využít služby rozvozu jídel. Službu rozvozu jídel prodávající uskutečňuje pouze v Praze, a podle konkrétního místa doručení se jedná o službu bezplatnou nebo zpoplatněnou, jak uvedeno v platném ceníku dostupném na webových stránkách internetového obchodu.

V případě, že si kupující zvolí možnost rozvozu jídla, zvolí si čas doručení. V případě, že si kupující zvolí možnost osobního vyzvednutí, je povinen si objednávku vyzvednout nejpozději do 15.00 hodin dne, na který si hotový pokrm objednal na adrese Minipivovaru OSSEGG s restaurací, Praha 2 – Vinohrady, Římská 45, 120 00.

Cena za hotové pokrmy je splatná dle platebních podmínek uvedených na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího a hradí se v plné výši k okamžiku objednání hotových pokrmů nebo při jejich převzetí. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny má prodávající právo odstoupit od smlouvy. Po uhrazení ceny vystaví prodávající k příslušné platbě daňový doklad, který předá nebo zašle kupujícímu. Všechny objednávky hotových pokrmů přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující bere na vědomí, že hotové pokrmy jsou bezprostředně po obdržení objednávky připravovány
k expedici. Kupující může objednávku hotových pokrmů zrušit pouze telefonicky na telefonním čísle +420 725 428 300 se souhlasem prodávajícího. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující již dříve porušil tyto VOP, zejména, nesplnil svůj závazek odebrat hotové pokrmy a zaplatit jejich cenu. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti hotových pokrmů. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího telefonicky, případně prostřednictvím e-mailové adresy, pokud ji má k dispozici. Přijal-li prodávající na základě kupní smlouvy, od které za podmínek dle tohoto odstavce odstoupil, peněžní prostředky, vrátí je ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy včetně nákladů na dodání kupujícímu, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

Hotové pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě, pokud na obalu není uvedeno datum spotřeby. Při převzetí pokrmu je kupující povinen zkontrolovat, zda množství a jednotlivé položky odpovídají objednávce, včetně neporušenosti obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu nemusí kupující hotový pokrm převzít. Kupující nabývá vlastnické právo k hotovému pokrmu zaplacením celé kupní ceny, včetně souvisejících nákladů, nejdříve však okamžikem převzetí hotového pokrmu. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu přechází na kupujícího okamžikem převzetí nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost pokrm převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

Kupující je povinen uplatnit případnou reklamaci hotových pokrmů nebo souvisejících služeb ihned po zjištění závady při předání pokrmů, aby mohla být zjednána náprava. Odstranění závady či nedostatku je prodávající povinen provést bez zbytečných průtahů přiměřeně dané situaci. Na opožděné
a neodůvodněné reklamace nebude brán zřetel. Prodávající odpovídá kupujícímu, že pokrm při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující pokrm převzal: má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu hotových pokrmů, pokrm se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se pokrm tohoto druhu obvykle používá, pokrm je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat: výměnu za nový pokrm, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupit od smlouvy. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud má pokrm podstatnou vadu, při větším počtu vad. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zákonem
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající reklamaci vyřídí neprodleně, pokud takový postup nebude vzhledem k okolnostem možný, je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace s návrhem řešení či zamítnutím reklamace s řádným odůvodněním. Pokud kupující nevyužije z důvodů na své straně objednané pokrmy nebo související služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani na slevu z ceny a souvisejících služeb. Kupující je povinen oznámit reklamaci pokrmů a souvisejících služeb pouze před jejich konzumací nebo neprodleně po ní. Na reklamace uskutečněné bez nezbytného odkladu nebude brát vzhledem k charakteru tohoto zboží zřetel.

7) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující – spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující – spotřebitel využít vzorový formulář dostupný na internetových stránkách prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na kontaktní emailovou adresu prodávajícího obchod.praha@ossegg.com .

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu,
a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující není, kromě jiného, oprávněn odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného. Podmínky pro vrácení zboží jsou následující:

zboží je nutné vrátit do 14 dnů od jeho dodání, musí být kompletní, nepoužívané a nepoškozené včetně původního obalu (tak aby je bylo možné dále prodávat), s dokladem o koupi. Zboží zašle kupující na adresu prodávajícího doporučeně, nikoliv na dobírku (tento druh zásilky nebude akceptován)
a případně pojištěné proti ztrátě nebo poškození během přepravy. Za případné poškození nebo ztrátu zboží během přepravy nenese prodávající odpovědnost a nemůže v případě poškození nebo ztráty zboží vrátit peníze za zboží posílané zpět prodávajícímu.

 

8) PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

Práva a povinnosti smluvních stran, ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu odběratelům zboží v bezvadném stavu. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával
  s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající odpovídá při prodeji zboží:

 1. kupujícímu – spotřebiteli za to, že zboží při převzetí nemá vady. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Pokud je v záručním listu nebo přímo na zboží výrobcem uvedena jiná doba než podle předchozí věty, uplatní se tato jiná doba.
 2. kupujícímu, který není spotřebitel za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u zboží nevyskytnou v době 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Není-li kupující spotřebitelem, není mu záruka za jakost poskytována.

V případě, že se vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupené zboží používáno řádným způsobem, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na bezplatné odstranění vady (zejm. opravou). U odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží má kupující právo namísto odstranění vady požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné. Pokud se týká vada jen součásti zboží, má kupující právo jen na výměnu součásti zboží. U odstranitelné vady má kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující o vadě před převzetím zboží věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nového zboží, pokud nemůže zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel, vyjma případy stanovené zákonem.

Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího sdělení
o uplatnění reklamace a zároveň reklamované zboží.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví prodávající písemné nebo emailové potvrzení.

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

 1. na adrese sídla prodávajícího doručením poštou, osobně,
 2. emailem na kontaktní email prodávajícího obchod.praha@ossegg.com
 3. doručením reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá) pouze na adresu sídla prodávajícího. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady
  a návrhem na způsob řešení reklamace.

V případě sporné reklamace rozhodne prodávající o jejím přijetí do 5 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují zejména na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené zejména nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U zboží prodávaného za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; namísto práva na výměnu má kupující v tomto případě právo na přiměřenou slevu.

Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné zejména neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

 

9) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je upravena v samostatném dokumentu Ochrana osobních údajů, dostupném na  https://praha.ossegg.com/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

Pro statistické účely prodávající vyhodnocuje informace o užívání webových stránek https://praha.ossegg.com/obchod/ (jako je počet uživatelů navštěvujících tyto stránky, odkud byl vstup na stránky učiněn). Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro další analýzy a zlepšování budoucích zkušeností kupujících s webovými stránkami prodávajícího.

10) MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, 120 00, Email: adr@coi.cz,
Web: www.adr.coi.cz.

 

11) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se odchyluje od zákonné úpravy § 1765 občanského zákoníku. Dojde-li k podstatné změně okolností, která založí v právech a povinnostech smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr, není kupující oprávněn domáhat se vůči prodávajícímu obnovení jednání o smlouvě. Kupující tak tedy ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

V případě, že jsou tyto obchodní podmínky k dispozici pro kupujícího ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Prodávající v takovém případě neodpovídá za správnost překladu.

V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami, včetně objednávky a jejího přijetí, se právní vztah řídí podmínkami uvedenými v internetovém obchodě. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z internetového obchodu.

Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím kontaktního e-mailu, nebo kontaktního telefonu. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

Obsah internetového obchodu prodávajícího, všechny na nich uvedené materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a obsah v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení internetového obchodu a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem prodávajícího a může být chráněn dalšími právy prodávajícího a/nebo třetích osob. Obsah nesmí být Kupujícím a uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen, ani použit žádnou třetí stranou, k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné v internetovém obchodě. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat zejména v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

Prodávající si ve smyslu § 1752 občanského zákoníku vyhrazuje oprávnění tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit. Nové znění obchodních podmínek zveřejní prodávající na svých internetových stránkách.

Kupující a prodávající se zavazují řešit případné spory smírnou cestou. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu ustanovení § 89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Okresního soudu v Mostě, resp. Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2020.

 

OSSEGG Pivovary s.r.o.

+420 603 264 390Pondělí - sobota: 11.00 - 23.00
0
  0
  Nákupní koš
  Koš je prázdnýNávrat do katalogu